Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym Pani/Panu prawach.

Zasady oraz prawa wynikające z powyższego aktu prawnego są stosowane od 25 maja 2018 roku.

I. Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu, Rozdziele 194, 32-731 Żegocina, reprezentowane przez Dyrektora.
II. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących sposobu oraz zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zadań realizowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Rozdzielu, jak również przysługujących Pani/Panu praw, posiada Pani/Pan możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu za pomocą adresu email: dw.rodo@gmail.com, pod nr telefonu: 797-719-567 lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres Administratora, umieszczając dopisek „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.
III. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
a. obowiązujących przepisów prawa;
b. zawartych umów;
c. udzielonej zgody.
IV. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu/celach:
a. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
b. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
c. wykonywania umów zawartych z kontrahentami Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d. w pozostałych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie
na podstawie zgody udzielonej wcześniej, w celu i zakresie określonym w jej treści
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
V. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w konsekwencji ich przetwarzania w celach
o których mowa w pkt IV mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Rozdzielu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu, reprezentowane przez Dyrektora.
VI. Okres przechowywania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony
od okresu niezbędnego do realizacji celów zawartych w pkt IV. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej, o ile wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
VII. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO), ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę dotyczącą przetwarzanych danych osobowych bez wpływu na zgodność z przepisami prawa uprzednio dokonanego przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Nie dotyczy to sytuacji, w których dane osobowe Pani/Pana podlegają archiwizacji zgodnie
z przepisami prawa wiążącymi Administratora.
VIII. Na mocy przepisów prawa przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, w związku
z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do żądania dostępu do danych osobowych, jak również prawo, by uzyskać ich kopię;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, dotyczy to sytuacji, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jest to tzw. prawo do bycia zapomnianym, w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczyły,
• wycofana została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą, a stanowi ona podstawę przetwarzania danych oraz nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
• dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa,
• przepis prawa nakłada obowiązek, usunięcia danych osobowych;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dotyczy
to przypadków, gdy:
• kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą,
• występuje niezgodność z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych,
a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia,
• dane nie są już potrzebne Administratorowi, jednak osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją po Pani/Pana stronie,
w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
• przetwarzanie jest niezbędne do celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem przypadków, gdy nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy
lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
f. prawo do przenoszenia danych, gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:
• podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z osobą, której dane dotyczą lub zgoda wyrażona przez tą osobę,
• przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.
IX. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem ich przetwarzaniu. Od dnia 25.05.2018 r. organem nadzorczym właściwym w sprawach ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
X. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
XI. W sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.
XII. Przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych może być procesem zautomatyzowanym, a dane nie podlegają profilowaniu.

klauzula_informacyjna_dotyczaca_przetwarzania_danych.pdf

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.