Ochrona danych osobowych

Inspektorem ochrony danych osobowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu jest Pan Dawid Wnęk, kontakt pod nr tel. 797-719-567 lub poprzez e-mail: dw.rodo@gmail.com.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,, RODO", uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym Pani/Pana prawach.

Zasady oraz prawa wynikające z powyższego aktu prawnego są stosowane do 25 maja 2018 roku. 

 1. Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych jest Szkolne Schrnisko Młodzieżowe w Rozdzielu, Rozdziele 194, 32-731 Żegocina, reprezentowane przez Dyrektora. 
 2. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących sposobu oraz zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zadań realizowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu, jak również przysługujących Pani/Panu praw, posiada Pani/Pan skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego za pomocą adresu dw.rodo@gmail.com, pod nr telefonu: 797-719-567 lub listownie poprzez wyslanie listu na podany powyżej adres Administratora, umieszczając  dopisek ,, Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych". 
 3. Administrator danych osobowych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
  a. obowiązujących przepisów prawa;
  b. zawartych umów;
  c. udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu/celach:
  a. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Szkolnym Schronisku Młorzieżowym w Rozdzielu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  b. wykonywania zadań realizowanych  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej potwierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  c. wykonywania umów zawartych z kontrahentami Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  d. w pozostałych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody udzielonej wcześniej, w celu i zakresie określonym w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w konsekwencji ich przetwarzania w celach o których mowa w pkt IV moga być:
  a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne  lub działające  na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie  i celach , które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Rodzielu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu, reprezentowane przez Dyrektora.
 6. Okres przechowywania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od okresu niezbędnego do realizacji celów zawartych w pkt IV. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej, o ile wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO), ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych bez wpływu na zgodność z przepisami prawa uprzednio dokonanego przetwarzania, któego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.
  Nie dotyczy to sytuacji, w których dane osobowe Pani/Pana podlegają archiwizacji zgodnie z przepisami prawa wiążącymi Administratora. 
 8. Na mocy przepisów prawa przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
  a. prawo do żądania dostepu do danych osobowych, jak również prawo, by uzyskać ich kopię;
  b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, dotyczy to sytuacji gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jest to tzw. prawo do bycia zapomnianym, w przypadku gdy: 
  -dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  -wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczyły,
  -wycofana została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą, a stanowi ona podstawę przetwarzania danych oraz nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  -dane osobowe sa przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa,
  -przepis prawa nakłada obowiązek, uzunięcia danych osobowych;
  d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dotyczy to przypadków, gdy:
  -kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą,
  -występuje niezgodność z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych,a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięcia, żądając w zamianograniczenia, 
  -dane nie są już potrzebne Administratorowi, jednak osoba, której dane dotycząmpotrezbuje ich do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń;
  e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:
  -zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją po Pani/Pana stronie, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesiepublicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej przez Administratora.
  -przetwarzanie jest nie zbędne do celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem przypadków , gdy nadrzędny  charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególnosci, gdy osoba, której, dane dotyczą jest dzieckiem;
  f. prawo do przenosenia danych, gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:
  -podstawą przetwarzania danych osobowych  jest umowa zawarta z osobą, której dane dotyczą lub zgoda wyrażona przez tę osobę, 
  -przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, a w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem ich przetwarzaniu. Od dnia 25.05.2018r. organem nadzorczym właściwym w sprawach ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 
 11. W sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.
 12.  przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych może być procesem zautomatyzowanym, a dane nie podlegają profilowaniu. 

Klauzula  Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w formie pliku pdf:

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.